งานบริหารงานบุคคล และ ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

“หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

🗓️ วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎬 รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่

หัวข้อที่ 1 : การบรรยาย “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับ มช. 2565”

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อที่ 2 : การอธิบายเรื่องแบบแสดงการมีส่วนร่วมฯ

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อที่ 3 : ช่วงถาม – ตอบ

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มนัสวี มะโนปัญญา
ผู้ดำเนินรายการ