ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ร่วมกับ ชมรมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช.
กำหนดจัดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และ sucessor ของฝ่าย/งาน

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Successor ประจำปี 2566

คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🗓️ ครั้งที่ 1: วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

🗓️ ครั้งที่ 2: วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้บุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ และ Successor ผู้เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการบริหาร และการวิเคราะห์องค์กร ตลอดจนการเขียนโครงการพัฒนาประกอบการสอบเข้าสู่ตำแหน่ง
 2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ และ Successor ของหน่วยงาน มีองค์ความรู้
  ที่เหมาะสม ครอบคลุม และมีความพร้อม ความสามารถด้านบริหารงาน
 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ และ Successor ของหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช.

วิทยากร

 • คุณวีรชาติ  ชูฤทธิ์                   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
 • คุณมะลิวรรณ  หินทอง             เลขานุการคณะแพทยศาสตร์
 • คุณนราพร  พุทธวงค์                หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 • คุณสำราญ  พุ่มวัชระ               หัวหน้างานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
 • คุณสุคนทา  คุณาพันธ์              หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
 • คุณณัฐยา  พั่วทัด                    หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • คุณสินีนาถ  สันติธีรากุล            หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
 • คุณวิฑูรย์  มหาวัน                   หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลักษณะการเรียนรู้

เป็นการบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากคณะวิทยากรภายในคณะฯ โดยมีหัวข้อการบรรยายที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ และ Successor ผู้เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการบริหาร และการวิเคราะห์องค์กร ตลอดจนการเขียนโครงการพัฒนาประกอบการสอบเข้าสู่ตำแหน่ง
 2.  บุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ และ Successor ของหน่วยงาน มีความพร้อม และความสามารถด้านบริหารงานได้ตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่ง มีองค์ความรู้ที่เหมาะสม ครอบคลุม พร้อมดำเนินการได้
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีสัมพันธภาพ และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในองค์กร

กำหนดการ

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 31 มีนาคม 2566