เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้
ติดตามสถานะได้ที่เว็บไซต์สมัครงาน JobsMed หรือเว็บไซต์นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อการยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการบริการ

การปฏิบัติงานของอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองได้ศึกษาหรือฝึกอบรมมาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว จำเป็นที่จะ ต้องมีความรู้ความสามารถในการเป็นอาจารย์แพทย์ เช่น เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การออกแบบการวัดและการประเมินผล การวิจัย ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารจัดการบางด้านที่จำเป็น ซึ่งคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในบทบาทของอาจารย์ที่มีหลากหลายพันธกิจอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Associate Instructor Learning Program (AILP)” เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถครอบคุลมตามพันธกิจทุกด้านของคณะแพทยศาสตร์

ทั้งนี้หากมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่

คุณกัลยกร ชินบัญชรสกล
โทร. 0 5393 6780
อีเมล์ kunlayakorn.chin@cmu.ac.th

หรือ Facebook: HR Med CMU – งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. 

ผู้ดูแลหลักสูตร Associate Instructor Learning Program

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
Program Director

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการวิจัย

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์
ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการวิจัย

รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการวิจัย

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
ผู้ดูแลหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี
ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์
ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการพัฒนาคุณภาพ