ค่าตอบแทนอาจารย์

 • เงินเดือน
 • เงินเพิ่มพิเศษ [ด้านการเรียนการสอน]
 • เงินเพิ่มพิเศษของอาจารย์แพทย์ [ด้านการบริการ]
 • เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษ พ.ต.ส.

 

สิทธิการลา

 • ลาพักพ่อนประจำปี
 • ลากิจ
 • ฯลฯ

สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ค่าสงเคราะห์ศพ
 • เงินสะสมและเงินสมทบ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองทุนประกันสังคม
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลญาติสายตรง
 • ได้รับจัดสรรทุนวิจัย
 • สิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ
 • สิทธิการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร
 • ได้รับทุนลาศึกษา/ฝึกอบรม
 • สิทธิการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สิทธิกู้เงินสวัสดิการธนาคารออมสิน สาขา มช.
 • สิทธิกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการต่าง ๆ
 • ส่วนลดร้านค้าต่างๆภายในคณะฯ