ข้อกำหนดการพัฒนาของอาจารย์ใหม่ :

1.อาจารย์ใหม่ Associate Instructor ของคณะแพทยศาสตร์ มช จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร AILP ตามที่คณะแพทยศาสตร์ กำหนดใน 1 ปีแรกหลังการบรรจุ ได้แก่

    • ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
    • ทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการวิจัย
    • ความรู้ด้านการพัฒนาคูณภาพ/ระบบคุณภาพ
    • ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านบุคลากรสายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.อาจารย์ใหม่ Associate Instructor ของคณะแพทยศาสตร์ ถูกกำหนดให้เข้ารับการศึกษาต่อระดับ PhD