โครงการ Performance Management System : Goals Setting
ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ด้วยคณะฯ กำหนดจัดโครงการ Performance Management System : Goals Setting เพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ ในวาระบริหารประจำปี 2564 – 2568 (M E D C M U)

ในการนี้ คณะฯ ประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยขอความกรุณาท่านแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(หมายเลขห้อง Zoom meeting ID และ Passcode จะส่งไปยัง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนอีกครั้ง)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้ในการใช้ PMS สำหรับการนำไปปฏิบัติใช้จริง
  2. เพื่อส่งเสริมทักษะการบริหารที่จะนำไปสู่การพัฒนา และเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร
  3. เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
  4. เพื่อส่งเสริมกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (PMS) ให้มีประสิทธิภาพ

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล

รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันของบุคลากร

รศ.นพ. อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร

 

กำหนดจัด

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถานที่

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ข่าว

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ).นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Performance Management System : Goals Setting เพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ใหม่ในวาระบริหารประจำปี 2564 – 2568 ตาม Strategic objectives (M E D C M U) โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร ,รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดี และรศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมบรรยายและตอบคำถามในหัวข้อ  “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (PMS)”เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. และบุคลากรคณะร่วมรับฟังผ่านระบบ ZOOM

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่