ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี)
ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 15 (ห้องเล็ก)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

What is MED CMU Voice Focus group?

MED CMU Voice Focus group คือ การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอ ความคิดเห็นจากการสนทนาของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยังเรื่องที่สนใจศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง” อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายหรือโครงการที่ตอบโจทย์เสียงของบุคลากรทุกคนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร ร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในคณะ
  2. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นพื้นฐานการจัดทำฐานข้อมูลในการวางแนวนโยบายเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการทำงานนำไปสู่การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ทุกระดับ โดยจัดแบ่งเป็น

  • กลุ่มที่ 1: เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • กลุ่มที่ 2: เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร ร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในคณะ
  2. เกิดนโยบายหรือแผนเพื่อการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างภายในคณะ
  3. เกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการทำงาน สร้างความผูกพันต่อคณะฯ อย่างยั่งยืน

กำหนดการจัดโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 6 มิถุนายน 2566
โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมไปยังหน่วยงานของท่าน
ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566