ผลลัพธ์ที่สำคัญของ MEDCMU และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มช. 2565

OKRs ของคณะฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็น โรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อการยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ”A Trustworthy Medical School improving Sustainable Humanity Well-Being”