ตามที่งานบริหารงานบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 8 (Management for Excellence  Supervisory : MES 8) ในการนี้ คณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาคัดเลือกจัดสรรอัตราผู้เข้าอบรม ตามจานวนและสัดส่วนของบุคลากร เพื่อให้สัดส่วนของบุคลากรจากภาควิชา/ฝ่าย/งาน มีความเหมาะสม ดังเอกสารแนบนี้

หมายเหตุ : เป็นกำหนดการเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้กำหนดการอย่างเป็นทางการจะแจ้ง

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อนางสาวพาณินี ฮังคำ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5226