งานบริหารงานบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 8 (Management for Excellence  Supervisory : MES 8)

ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์หัวหน้าหน่วยงาน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมการอบรมฯ ดังนี้

  1. เป็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วย หรือบุคลากรที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรบริหารหรือไม่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหาร
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป (นับประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เริ่มทำงานในคณะฯ)
  4. ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมหลักสูตรฯ จากหัวหน้างานต้นสังกัด
  5.  สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร (มากกว่าร้อยละ 80 หากน้อยกว่าจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร)
  6.  ผู้บังคับบัญชา สนับสนุนในการ อบรมและนำผลงานไปใช้

หมายเหตุ : หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน ที่ประสงค์เสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการพิจารณาฯ

โดยขอให้เสนอรายชื่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทั้งนี้กำหนดวันเริ่มต้นการจัดโครงการฯ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ งานบริหารงานบุคคล จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านทาง เว็บไซต์ www.Medhri.com

หมายเหตุ : เป็นกำหนดการเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้กำหนดการอย่างเป็นทางการจะแจ้งในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566