S__11927602

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในคณะฯ รับฟังเป้าหมาย MEDS Excellence รวมถึงสิ่งที่่ต้องดำเนินการใน OD 67 และแลกเปลี่ยน
กรณีศึกษาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ถึงการนำ PMS ไปใช้

🗓️ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรว

👉โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://cmu.to/kickoff-od67-meds

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 “MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS Excellence”

เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน

 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดกลยุทธ์ MEDCMU ในการขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางไว้ ประกอบกับการประชุมผู้บริหารวันจันทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่องแจ้งโดยรองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล แจ้งที่ประชุมเรื่องกรอบระยะเวลา และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติของโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวข้อคือ “MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS” นั้น

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการ MEDS Check in ได้แก่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โค้ชอย่างต่อเนื่อง และหารือเพื่อการพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เปิดกว้าง ขับเคลื่อนผลงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน จึงขอกำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

1. กำหนดให้โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของทุกภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ในหัวข้อ “MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS

2. ให้ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ผู้จัดโครงการ และบุคลากรในสังกัดดำเนินการตามกำหนดเวลาตามขั้นตอนการดำเนินโครงการ OD ปีงบประมาณ 2567 ดังตารางแนบท้าย

3. ให้ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรดำเนินการ MEDS Check-in อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาสและบันทึกข้อมูลสำคัญ และความก้าวหน้าลงในระบบ PMS ที่ลิงก์ https://mis.med.cmu.ac.th/pms

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง. ทั้งนี้ได้แนบกำหนดเวลาตามขั้นตอนการดำเนินโครงการ OD ปีงบประมาณ 2567 มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

เรื่อง  แจ้งกำหนดการ MEDS Check-in ครั้งที่ 1 ส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKR) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD67)

เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน

 

                   ตามบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว 8393(8).ศ.บพ/ 263  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อเรื่อง “MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence” นั้น

                 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์พัฒนาไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการ MEDS Check in คณะฯ ขอแจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKR) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD67) ดังนี้

1.ให้ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ และบุคลากรในสังกัดส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

สายวิชาการ (คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย) สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการ และวิชาชีพ)
1. บุคลากรส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน OKRs/KPIs (Goals Setting) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในระบบ PMS ที่ลิงก์ https://mis.med.cmu.ac.th/pms
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
1. บุคลากรส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน OKRs/KPIs (Goals Setting) ในระบบ PMS ที่ลิงก์ https://mis.med.cmu.ac.th/pms

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

2. ให้หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ หรือผู้บังคับบัญชาที่หัวหน้าส่วนงานมอบอำนาจ รับรองเป้าหมายดังกล่าวในระบบ PMS

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

2.1 คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ในระบบ CMU IDP ที่ลิงก์ ภายใน                          16 กุมภาพันธ์ 2567 https://hrportal.cmu.ac.th/idp ตามกำหนดการแผนการใช้ระบบ CMU IDP (โทร.34699)

2.2 คุณวุฒิอื่นๆ ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ในระบบ PMS ลิงก์ดังแนบในข้อ 1

3. ให้หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ หรือผู้บังคับบัญชาที่หัวหน้าส่วนงานมอบอำนาจ รับรองเป้าหมายดังกล่าวในระบบ PMS รับรองเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน OKRs/KPIs (Goals Setting)ในระบบ PMS ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

                             2. ให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ลงในระบบ PMS ส่วน OKRs/KPIs                (Goals Setting) ของบุคลากร โดยนำผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67 โดยให้ทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 67 เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง. ทั้งนี้ได้แนบกำหนดเวลาตามขั้นตอนการดำเนินโครงการ OD ปีงบประมาณ 2567 มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

พันธกิจ (Mission) “MEDS Excellence”

⭐️ วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน
A Trustworthy Medical School Improving Sustainable Human Well-Being

⭐️ พันธกิจ (Mission)
“MEDS Excellence”
สร้างและบูรณาการความเป็นเลิศระดับสากลด้านบริการ การศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างยั่งยืน
To establish and integrate global excellence in medical services, education, research, and innovation for the sustainable benefit of society

⭐️ กลยุทธ์ MEDCMU (MEDCMU Strategy)
Medical Learning Reform ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์
Ecosystem for Innovation พัฒนาระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรม
Distinctive Research มุ่งเน้นงานวิจัย มุ่งเป้าที่โดดเด่น
Comprehensive Healthcare ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการที่เป็นเลิศ
Modernized Workforce พัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก
Uplifting Operation ยกระดับระบบปฏิบัติงาน

⭐️ CQIT Core Values
C : Customer Focus มุ่งเน้นผู้รับบริการ
Q : Quality ทำงานมีคุณภาพ
I : Innovation ซึมซาบนวัตกรรม
I : Integrity คุณธรรมคู่ความดี
T : Teamwork ทีมสามัคคี มีผลงาน

สิ่งที่ต้องทำใน OD67 MEDS Check-in บริหารผลการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าและบุคลากร

1.ตั้งความคาดหวัง

 หัวหน้าตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของตนเอง

2.โค้ชและ Feedback

ทั้งหัวหน้าและบุคลากรให้ Feedback คำชี้แนะที่สร้างสรรค์ เป็นการสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน

3.หารือเรื่องการพัฒนา

หัวหน้าสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน และการเติบโตของตัวบุคลากรเอง

บันทึกความก้าวหน้า และข้อมูลที่สำคัญ

หลังจาก MEDS Check in ควรบันทึกบันทึกข้อมูลสำคัญ และความก้าวหน้าในระบบ PMS (และบันทึกเป็นเอกสารหลักฐาน)

MEDS Check in คืออะไร?

การที่บุคลากร ทีม และหัวหน้าได้พูดคุยกันเรื่องผลงาน บริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีกระบวนการ ตั้งความคาดหวัง โค้ชและให้ Feedback และหารือเรื่องการพัฒนา เพื่อให้บรรลุความสำเร็จขององค์กร (MEDS Excellence)

ร่วมช่วยกันสร้างส่งเสริมให้เกิดระบบการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบุคลากรทุกๆคน และนำไปสู่ความสำเร็จของคณะฯ

Accelerate การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน จุดแข็งของบุคลากร และไม่ละเลยความผูกพัน

มุ่งเน้นให้เกิดการโค้ช และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยน culture การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบเดิมที่เหมือนเป็นเพียงพิธีกรรม