โครงการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เรื่อง Responsible Conduct of Research
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 

วิทยากรโดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. บรรยายเรื่อง Research misconduct

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภิชาติ ตันตระวรศิลป์ บรรยายในหัวข้อ Data management

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐ คูณรังสีสมบูรณ์  บรรยายเรื่อง “Conflicts of interest”และ หัวข้อ Authorship & peer review