อาจารย์

Medical Education : Facilitator สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based Learning

2024-06-27T15:59:12+07:00

[…]

Medical Education : Facilitator สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based Learning2024-06-27T15:59:12+07:00

The Journey for New Employee
หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่

2024-07-12T09:32:52+07:00

The Journey for New Employee หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์ มช. บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่ตามที่หลักสูตรคณะฯ กำหนดประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ส่วนที่ 1: หลักสูตร New Beginning คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตร New Beginning for New Employee คือหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการดูแลบุคลากร ตลอดจน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ทำให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมีส่วนร่วมและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร และพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 16 นาที หัวข้อที่ 1 : Intro to MED CMU แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (Competency and Skill) ค่านิยม CQIT หัวข้อที่ 2 : First Step MED CMU สิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องดำเนินการ (To do List) 90 Days onboarding Program การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องตรวจอะไรบ้าง CMU Proactive IDP หัวข้อที่ 3 : Employee Benefit Username & Password ระบบต่าง ๆ สิทธิการลา [...]

The Journey for New Employee
หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่
2024-07-12T09:32:52+07:00

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)

2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)

2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)2023-12-20T10:49:59+07:00
Go to Top