The Journey for New Employee

หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์ มช.

บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่ตามที่หลักสูตรคณะฯ กำหนดประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร

ส่วนที่ 1: หลักสูตร New Beginning

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร New Beginning for New Employee คือหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการดูแลบุคลากร ตลอดจน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ทำให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมีส่วนร่วมและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร และพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

2 ชั่วโมง 16 นาที

เนื้อหาหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Intro to MED CMU

 • แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (Competency and Skill)
 • ค่านิยม CQIT

หัวข้อที่ 2 : First Step MED CMU

 • สิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องดำเนินการ (To do List)
 • 90 Days onboarding Program
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องตรวจอะไรบ้าง
 • CMU Proactive IDP

หัวข้อที่ 3 : Employee Benefit

 • Username & Password ระบบต่าง ๆ
 • สิทธิการลา และขั้นตอนการลา
 • การกรอกภาระงานออนไลน์ TOR & JA
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการ และสิทธิประโยชนผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
 • กฎระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากร และกฎหมายทั่วไป

ส่วนที่ 2: หลักสูตร Compulsory Course

คำอธิบายหลักสูตร

Compulsory Course คือ หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ตามที่นโยบายของคณะฯ และกฎหมายกำหนดให้บุคลากรทุกคนในคณะฯ ต้องเรียนรู้ โดยออกแบ่งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์ จะเป็นผู้กำหนดแนวทางการเรียนรู้ของบุคลากร และ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3 ชั่วโมง 36 นาที

เนื้อหาหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

 • หลักสูตรฝึกสอนพื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีทั่วไปในที่ทำงาน รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาทิ คอมพิวเตอร์ Smart Phone Tablet และทำความรู้จักกับเครื่องมือทางดิจิตอล ที่เปิดให้ใช้บริการเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรียนรู้พื้นฐานการเข้าใช้งาน เพื่อการต่อยอดสู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หัวข้อที่ 2 : หลักสูตร Basic Fire Fighting การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนเข้าใจแผนการป้องกันและระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเพื่อเป็นการป้องกันลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย และสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อที่ 3 : หลักสูตร Information Security Awareness Training

 • เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในคณะฯ ไม่ให้บุคลากรตกเป็นเหยื่อของการถูกโจมตีทางไซเบอร์– มาตรฐาน ISOIEC มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์กร 
  ทำความรู้จักกับกระแสความปลอดภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน
  ทำความเข้าใจว่าข้อมูลใดคือความเป็นส่วนตัวและข้อมูลใดมีความอ่อนไหวที่ต้องเก็บรักษาให้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัย 
  ศึกษาภัยคุกคามและผลกระทบที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ แก่บุคลากรใหม่
 • เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบถึงข้อมูล แนวปฏิบัติ ข้อมูลสิทธิ สวัสดิการเบื้องต้น รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและการทำงาน
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรใหม่ตามที่นโยบายคณะฯ และกฎหมายกำหนด
 • เพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรใหม่ในช่วงแรกเข้า

ประกาศนียบัตร (Certificate)

 • ได้รับ

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร (สำคัญ)

 • ต้องสำเร็จหลักสูตร ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันบรรจุ
 • ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร
 • คณะฯ ขอจำกัดจำนวนในการทำแบบทดสอบที่ 5 ครั้ง หากบุคลากรทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกินจำนวนที่กำหนด จะถือว่าไม่สำเร็จหลักสูตร

กรณี บุคลากรที่ไม่สำเร็จหลักสูตร เนื่องจากทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกินจำนวนที่กำหนด หรือไม่สามารถเข้ารับการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ บุคลากรดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยงานบริหารงานบุคคลจะมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง

เข้าสู่ระบบการเรียน ได้ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: เข้าระบบอย่างไร

Q1: เข้าระบบอย่างไร
A1:
การเข้าสู่หลักสูตรฯ จะใช้ CMU mail ในการเข้าระบบ แต่ในครั้งแรก จะต้องกรอก Password เป็น 1a2b3c4d ก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ หลังจากนั้นระบบจะขอให้ท่านเปลี่ยน password ที่ท่านต้องการอีกครั้ง

Q2: ไม่สามารถเข้าระบบด้วย CMU E-mail จะทำอย่างไร

Q2: ไม่สามารถเข้าระบบด้วย CMU E-mail จะทำอย่างไร
A2:
หากท่านเข้าระบบด้วยช่องทาง Sign in with CMU Account ไม่สำเร็จ ขอให้ท่านเข้าสู่ระบบ Sign in with Username & Password ที่อยู่ด้านล่าง

Q3: เข้าระบบแล้ว Error ต้องทำอย่างไร

Q3: เข้าระบบแล้ว Error ต้องทำอย่างไร
A3: สำหรับบุคลากรใหม่ที่บรรจุภายหลัง 1 ต.ค. 2566 ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ อาจเนื่องจากระบบยังไม่มีข้อมูล CMU Email ของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ได้ที่ 35226 และ 36227 หรือกรอกข้อมูลที่แบบฟอร์ม “เพิ่มข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบ” หากเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านอีกครั้ง

Q4: ไม่มี CMU Mail ต้องทำอย่างไร

Q4: ไม่มี CMU Mail เพื่อเข้าสู่ระบบต้องทำอย่างไร
A4: สำหรับบุคลากรใหม่ ที่ได้รับคำสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มี CMU Mail สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ชั้น M อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และหากเพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ “เพิ่มข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบ” เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลของท่านในระบบ หรือติดต่อ 35226

คู่มือการใช้งาน