“เรียนรู้บทบาทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานด้านนวัตกรรม ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

บทบาทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยทฤษฏีต่างๆ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ การนำเสนอด้วยการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นผลงานด้านนวัตกรรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

15 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : สามารถอธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงกับนวัตกรรม

LO2 :สามารถเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

LO3 :สามารถพัฒนากระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆและแนวทางในการนำไปใช้

LO4 :สามารถวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

LO5 :สามารถสังเคราะห์และนำความคิดสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน
แบ่งเป็น แบบฝึกหัดหลังเรียน 15 ครั้ง และสอบแบบประมวล คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น “ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป และ “ไม่ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 60

 

เนื้อหาในหลักสูตร

บทที่ 1: ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร สัมพันธ์กับนวัตกรรมอย่างไร
บทที่ 2: ความคิดสร้างสรรค์ มาจากไหน, SCAMPER ที่มาของความคิดสร้างสรรค์
บทที่ 3: องค์ประกอบและประเภทของความคิดสร้างสรรค์
บทที่ 4: สมองซีกซ้ายและซีกขวากับความคิดสร้างสรรค์
บทที่ 5: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทำได้อย่างไร
บทที่ 6: ทฤษฎีหมวก 6 ใบของ Edward de Bono
บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ
บทที่ 8: การระดมสมอง
บทที่ 9: Mind maps
บทที่ 10: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
บทที่ 11: จากความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม
บทที่ 12: นวัตกรและผลงานนวัตกรรม
บทที่ 13: ทรัพย์สินทางปัญญา: วิธีปกป้องความคิดสร้างสรรค์
บทที่ 14: เศรษฐกิจสร้างสรรค์
บทที่ 15: สรุป

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
(Assoc. Prof. Dr. Poonpong Boonbrahm)
School of Informatics , Walailak University

e-mail: bpoonpon@wu.ac.th

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/