อบรมพัฒนาการเรียนการสอนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ "Non-technical Skill & Risk Management"

วันที่ 7 ตุลาคม 63
WRITER: งานประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “Non-technical Skill & Risk Management” ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสร้างเสริมสมรรถนะหลักที่คาดหวัง ด้าน non-technical skills แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการภายใต้ HRD center งานบริหารบุคคล โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน และมีคณาจารย์แพทย์เป็นวิทยากร และFacilitator ในงานอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.