รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการตั้งวัตถุประสงค์ทางการศึกษา วิธีการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และการวัดผลทางการศึกษาที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นครูแพทย์และมีเจตคติที่ดี สามารถจัดทำแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มอาจารย์แพทย์ใหม่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

6 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : How people learn

  • Learning Psychology
  • OLE Concept & Educational Objective

หัวข้อที่ 2 : Teacher roles

  • Teaching and Learning in Medical Education
  • Supervision & Feedback & Reflection
  • Small Group Teaching and Learning
  • Large Group Teaching
  • Flipped Classroom
  • Copyright in Medical Education