หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)

โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC)

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

สร้างทัศนคติที่ดีต่อบทบาทการเป็นผู้นำด้วยการเสริมสร้างทักษะการโค้ชและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมโค้ชให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 26 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ไม่ได้รับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อปรับกระบวนการคิดและทัศนคติต่อบทบาทการเป็นผู้นำ (People Manager) ของผู้บริหารสังกัดคณะแพทยศาสตร์
  • เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ช (Coaching) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง สื่อสารแลกเปลี่ยนและเคารพซึ่งกันและกัน ผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการสร้างวัฒนธรรมโค้ชในองค์กร (Coaching Culture)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร
  • หัวหน้างานทุกระดับ

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 Intro & Case study

หัวข้อที่ 2 Communication filtering

หัวข้อที่ 3 Miroring & Macthing

หัวข้อที่ 4 Effective Feedback

หัวข้อที่ 5 The Johari WIndow