อบรม "Getting Things Done : บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ" ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ใหม่และบุคลากรผู้สนใจ

วันที่ 2 กันยายน
ภาพ / ข่าว : งานบริหารงานบุคคล
และ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “Getting Things Done : บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ” หนึ่งในหลักสูตรภายใต้ Associate Instructor Learning Program (AILP) ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ใหม่และบุคลากรผู้สนใจ วิทยากรโดย คุณอาวีกาญจน์ พันธุ์เสงี่ยม Certified GTD Master Trainer และผู้แปลหนังสือ Getting Things Done ฉบับภาษาไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดการอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM