ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี)
ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และตระหนักถึงความผูกพันของบุคลากรภายในคณะ
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาควิชา ฝ่าย งาน และศูนย์ฯ สังกัดคณะฯ ดำเนินแผนการเสริมสร้างความผูกพันในหน่วยงาน
 3. เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนการนำเสนอแผนเสริมสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน ผ่านการจัดทำคลิปวิดิโอสั้น
 4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ภายใต้การขับเคลื่อนความผูกพันต่อองค์กรในทุกระดับ นั้น

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. เป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. สามารถส่งผลงานในรูปแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม โดยไม่จำกัดหน่วยงาน/ฝ่าย/ภาควิชา

รายละเอียดโครงการ

เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ

1. จัดทำสื่อประเภท คลิปวิดีโอขนาดสั้น ความยาวไม่เกิน 1.30 – 2 นาที โดยใช้อุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ในการถ่ายทำ

2. คลิปวีดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนหรือกิจกรรมในการเสริมสร้างความผูกพัน ในหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข MEDCMU Happy Organization” โดยมีความเกี่ยวข้องความรู้สึกต่อคณะหรือหน่วยงานของท่าน ด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ครอบคลุม ประเด็น ดังต่อไปนี้

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Security)

ท่านรู้สึกว่าคณะหรือหน่วยงานมีความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาข้อมูลความลับของบุคลากรในองค์กร

ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Productivity)

ท่านรู้สึกว่าคณะหรือหน่วยงานจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงมีขั้นตอนวิธีการทำงาน ช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณค่าความภูมิใจในการทำงาน (Value)

ท่านรู้สึกว่างานมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของคณะ เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติอยู่

ด้านความก้าวหน้าในทำงาน (Growth)

ท่านรู้สึกว่าคณะหรือหน่วยงานมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีให้เติบโตก้าวหน้าในองค์กร

3. ผู้เข้าประกวดต้องผลิตเนื้อหาและรูปแบบของคลิปวีดีโอด้วยตนเอง ห้ามคัดลอกหรือนำเอาผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน โดยนักแสดงหลักในคลิปวิดิโอประกวดต้องเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น

4. คลิปวีดีโอที่ถ่ายทำต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย อาทิ เห็นใบหน้า ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนตัว ของผู้ป่วย ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย ครอบครัว และต้องมีการระบุไว้ใต้คลิปวีดีโอนั้น ๆ ด้วย

5. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม และจัดส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้ 1 คลิป ต่อคนหรือกลุ่ม
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถทำการสมัครเข้าร่วม และส่งผลงานคลิปวีดีโอ ดังนี้
 3. อัพโหลดคลิปวิดิโอลงแพลตฟอร์ม TikTok ของท่านได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 เวลา 00.00 น. พร้อมติดแฮชแท็ก #HappyMEDCMU
 4. แจ้งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมอัพโหลดลิงค์เข้าชมคลิปวิดิโอดังกล่าวผ่านแบบฟอร์มรับสมัครทางด้านล่าง

หมายเหตุ วัน เวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งอีกครั้ง

เกณฑ์การตัดสินคลิปวีดีโอ

          รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. รางวัลคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล (ตัดสินโดยคณะกรรมการ)
  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
 2. รางวัลคลิปวีดีโอยอดนิยม Popular Vote จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท โดยตัดสินจากคะแนนโหวต
  • คะแนนจำนวนกดหัวใจ (Click Like) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok มากที่สุด จำนวน 1 รางวัล โดยนับจำนวนยอดกดหัวใจ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น.
  • คะแนนโหวตจากผู้เข้าร่วมในวันประกาศผลรางวัล จำนวน 1 รางวัล

ช่องทางการเผยแพร่คลิปวีดีโอ

 1. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับการเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม TikTok
 2. คลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย และรางวัล Popular vote จะได้รับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok คณะแพทยศาสตร์ และช่องทางต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์

ลงทะเบียน และส่งผลงานโครงการฯ

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2567

|

ทั้งนี้ คณะทำงานจะ พิจารณาเฉพาะผลงานที่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อนายฉัตรชัย คำวงษา ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 4699