พิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Non-Technical Skills" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2565
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ และบุคลากรสังกัดคณะฯ โดยรศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ดำเนินการโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1508 ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ NTS ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่
เรื่อง Non-Technical Skills บรรยายโดย ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
เรื่อง Teamwork and Task management + Communication นำโดยผศ.นพ.เศรษฐพงษ์ บุญศรี และ รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
เรื่อง Situation awareness + Clinical Decision making นำโดย อ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ และอ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์
เรื่อง Stress Management นำโดย ผศ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง และอ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์

ทั้งนี้ในแต่ละ Workshop มี Facilitator เข้าร่วมดังต่อไปนี้
ผศ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง
ผศ.พญ.อุบล แสงอนันต์
อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์
ผศ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์
รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา
ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี
นายชยุต ใหม่เขียว
อ.นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์
ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา