คณะแพทย์ มช. จัดโครงการประชุมสัมมนา "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563"

วันที่ 16 กันยายน 63
WRITER: งานประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2563″ เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์สังกัดมหาลัยเชียงใหม่ 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา วิทยากรโดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาลัยเชียงใหม่, ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

[su_button url=”https://drive.google.com/drive/folders/127LjvJjX31uLctVdEuVJ8Sndduhpewe-” target=”blank” style=”soft” background=”#d97089″ color=”#ffffff” size=”10″ center=”yes” radius=”20″ text_shadow=”0px 0px 0px #ffffff”]เอกสารประกอบการประชุม[/su_button]

[su_button url=”https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dSJX3GCG2B9Y8u0–OsuQuabDXfjrOEC” target=”blank” style=”soft” background=”#d97089″ color=”#ffffff” size=”10″ center=”yes” radius=”20″ text_shadow=”0px 0px 0px #ffffff”]ประกาศ ก.พ.อ.[/su_button]