หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ Reskilled/Upskilled อย่างเป็นระบบ (CMU Brain Power Concept) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 โดยการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP)

โดยได้กำหนดแนวทางการปรับใช้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(CMU Proactive IDP) ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency for Staff) โดยกระบวนการ

1. ประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis)
2. จัดทำแผนพัฒนา
3. วัดผลลัพธ์

ผ่านระบบพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIDP System) โดยมีเป้าหมาย (KPI) ให้บุคลากรในสังกัดฯ ได้รับการพัฒนาผ่านระบบดังกล่าว ถึงร้อยละ 20 ในปี 2568

ประกาศ มช. เรื่อง สมรรถนะตามตำแหน่งงาน

คณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP system)
สำหรับบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
 2. เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับใช้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่สอดคล้องกับสมรรถนะตามตำแหน่ง และสร้างความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP)
 3. เพื่อให้บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ สามารถใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP system) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดยมีกำหนดการจัด ดังนี้

[text_type_vc align=”center” typespeed=”50″ typersize=”24″ typermblsize=”24″ checked=”true”]

สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

[/text_type_vc]

ผู้ประสานของแต่ละส่วนงาน
จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566       เวลา 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566       เวลา 13.00 – 16.30 น.
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566      เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ B (ชั้น 3) อาคารราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 14 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเลือกวันเข้าร่วมอบรม โดยนับจากระยะเวลาที่ลงทะเบียน

สำหรับ Admin (สำคัญ)

ขอให้ Admin แต่ละส่วนงาน เข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อใช้สำหรับประสานงานกับเจ้าหน้าที่และรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับระบบ CMU IDP ที่นี่ หรือ Qr Code ดังแนบ

[text_type_vc align=”center” typespeed=”50″ typersize=”24″ typermblsize=”24″ checked=”true”]

สำหรับผู้บังคับบัญชา (Leader)

[/text_type_vc]

ผู้บริหาร, หัวหน้าภาควิชา, ฝ่าย, งาน และศูนย์ ภายในคณะฯ
จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567         เวลา 08.30 – 16.30 น.
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567   เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 26 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเลือกวันเข้าร่วมอบรม โดยนับจากระยะเวลาที่ลงทะเบียน

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรียนรู้แนวคิด พิชิตการพัฒนา CMUIDP

 • CMU IDP คืออะไร
 • บทบาทของผู้พัฒนา/ผู้รับรอง
 • กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 • Workshop การใช้งานระบบ

MeDHRIClinic – CMUIDP

 • กรอก agreement ยังไงให้โดนใจหัวหน้างาน
 • ประเมิน Gap อย่างไรให้เข้าใจตรงกัน
 • ทำแผนพัฒนาอย่างไรให้ง่ายและครอบคลุม
 • ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ CMU IDP

Action Plan & Timeline

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร MED CMU HUMAN RESOURCE INSTITUTE (MEDHRI)
ติดต่อ 35226, 34699, 36227