“CQIT” เป็นค่านิยม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้พวกเรามีวิถีการทำงานร่วมกัน บนความเชื่อเดียวกันว่าสิ่งนี้จะเป็นรากฐานที่จะทำให้คณะฯ ของเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ และหล่อหลอม ให้บุคลากรปฏิบัติตามตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนสวนดอก”