ดูวีดีโอย้อนหลัง

โครงการ Performance Management System : Goals Setting

2022-11-10T10:40:59+07:00

โครงการ Performance Management System : Goals Setting ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ด้วยคณะฯ กำหนดจัดโครงการ Performance Management System : Goals Setting เพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ ในวาระบริหารประจำปี 2564 – 2568 (M E D C M U) […]

โครงการ Performance Management System : Goals Setting2022-11-10T10:40:59+07:00

โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

2021-02-17T02:40:48+07:00

โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ “First step for executive management team” ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารของคณะฯ ในวาระการบริหาร ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล, การสร้างสรรค์งานวิจัยมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ […]

โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25642021-02-17T02:40:48+07:00

โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

2021-02-10T14:00:44+07:00

คลิปวีดีโอการบรรยาย โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (As Leaders, How can we build MED CMU a Successful and Sustainable Organization) ตามที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และได้มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารของคณะฯ ในวาระการบริหาร ประจำปี 2564 – 2567 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น […]

โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25642021-02-10T14:00:44+07:00

โครงการประชุมสัมมนา “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563”

2020-09-16T10:00:54+07:00

วันที่ 16 กันยายน 63 WRITER: งานประชาสัมพันธ์ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2563" เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์สังกัดมหาลัยเชียงใหม่ 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา วิทยากรโดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาลัยเชียงใหม่, ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ก.พ.อ.

โครงการประชุมสัมมนา “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563”2020-09-16T10:00:54+07:00
Go to Top