สายสนับสนุน

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

2023-08-03T10:56:20+07:00

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account โดย คุณอมฤต ดวงเมือง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account2023-08-03T10:56:20+07:00

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

2023-07-12T16:21:12+07:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) โทรศัพท์ 34699

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25662023-07-12T16:21:12+07:00

หลักสูตร The Journey for New Employee

2023-09-15T10:00:25+07:00

หลักสูตร The Journey for New Employee รายละเอียดหลักสูตร คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตร The Journey for New Employee คือหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการดูแลบุคลากร ตลอดจน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ทำให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมีส่วนร่วมและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร และพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน […]

หลักสูตร The Journey for New Employee2023-09-15T10:00:25+07:00

หลักสูตร Non-Technical Skills

2023-07-21T16:14:16+07:00

Non-Technical Skills หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร ประกอบด้วย การบรรยาย และ Workshop ในหัวข้อ Non-Technical Skills Situation Awareness Clinical Decision Making Teamwork Task Management Communication Stress Management วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้าน soft skills เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ วิธีการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills บุคลากรภายในคณะฯ มีความพร้อมในด้าน soft skills สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี เกิดการพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566                     (ดำเนินการแล้ว) ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566                           (ดำเนินการแล้ว) ครั้งที่ 3 : [...]

หลักสูตร Non-Technical Skills2023-07-21T16:14:16+07:00

หลักสูตร What is Coaching ?

2023-07-17T14:56:43+07:00

หลักสูตรโค้ชชิ่งคืออะไร ? – What is Coaching ? โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตร What is Coaching ?2023-07-17T14:56:43+07:00

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach

2023-07-17T14:55:26+07:00

หลักสูตรบทบาทและผู้นำสไตล์โค้ช – Roles & Responsibilities of Leader as Coach โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach2023-07-17T14:55:26+07:00

หลักสูตร Risk Management

2023-07-17T15:00:59+07:00

หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง – Risk Management โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Risk Management2023-07-17T15:00:59+07:00

หลักสูตร Conflict Management

2023-07-17T15:00:39+07:00

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง – Conflict Management โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Conflict Management2023-07-17T15:00:39+07:00

หลักสูตร Cyber Security Awareness Training

2023-07-24T10:57:52+07:00

หลักสูตรการสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ – Cyber Security Awareness Training โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Cyber Security Awareness Training2023-07-24T10:57:52+07:00
Go to Top