สมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)

2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตร Conflict Management

2023-07-17T15:00:39+07:00

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง – Conflict Management โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Conflict Management2023-07-17T15:00:39+07:00

หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)

2023-05-11T10:10:40+07:00

“วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน รับรู้ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม เพื่อส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ ” […]

หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)
2023-05-11T10:10:40+07:00

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(English for Information Technology)

2023-05-11T10:10:29+07:00

“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ จับประเด็นและใจความสำคัญจากการฟัง และการอ่านสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ” […]

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(English for Information Technology)
2023-05-11T10:10:29+07:00

เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

2022-12-23T11:49:09+07:00

เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 25662022-12-23T11:49:09+07:00

หลักสูตร “Storytelling” พัฒนาทักษะการนำเสนอ ผ่านการเล่าเรื่องราวของคุณ

2022-11-09T12:18:06+07:00

       “Digital Storytelling เป็นการหาวิธีการเล่าใหม่ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่ หรือกระบวนการรุงรังเฉกเช่นการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อทำให้คนดูได้รับอรรถรสในการรับชมเสมือนว่ากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ และเน้นการทำสื่อให้ปลอดภัย โดยการงดการใช้คำหยาบคาย และเปลี่ยนไปใช้พาดหัวที่ น่าสนใจแต่ไม่บิดเบือนความจริง รวมไปถึงการตั้งเงื่อนไขการโฆษณาที่เป็นมิตรกับผู้ชม กล่าวคือ เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งสองด้านนั่นเอง” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ […]

หลักสูตร “Storytelling” พัฒนาทักษะการนำเสนอ ผ่านการเล่าเรื่องราวของคุณ2022-11-09T12:18:06+07:00

ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ (Basic grammar for writing scientific manuscript)

2022-10-31T10:52:48+07:00

การบรรยายในหัวข้อ ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ (Basic grammar for writing scientific manuscript) หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการบรรยายในหัวข้อ “ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ” (Basic grammar for writing scientific manuscript) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน RB0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ (Basic grammar for writing scientific manuscript)2022-10-31T10:52:48+07:00

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation)

2022-10-31T10:39:41+07:00

การบรรยายในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation) หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” (English for Academic Presentation) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องสมุด 1 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation)2022-10-31T10:39:41+07:00
Go to Top