หลักสูตรเฉพาะ

หลักสูตรทั้งหมด

The Journey for New Employee
หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่

March 22nd, 2024|0 Comments

The Journey for New Employee หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์ มช. บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่ตามที่หลักสูตรคณะฯ กำหนดประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ส่วนที่ 1: หลักสูตร New Beginning คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตร New Beginning for [...]

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

October 20th, 2023|0 Comments

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]