สมรรถนะด้านการบริหาร

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)

2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)

2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตร What is Coaching ?

2023-07-17T14:56:43+07:00

หลักสูตรโค้ชชิ่งคืออะไร ? – What is Coaching ? โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตร What is Coaching ?2023-07-17T14:56:43+07:00

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach

2023-07-17T14:55:26+07:00

หลักสูตรบทบาทและผู้นำสไตล์โค้ช – Roles & Responsibilities of Leader as Coach โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach2023-07-17T14:55:26+07:00

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning

2023-01-10T18:12:39+07:00

 “เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเครื่องมือสำคัญทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ” […]

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning
2023-01-10T18:12:39+07:00

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Career Path Management

2023-01-10T17:53:54+07:00

การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้เก่งกว่าเดิมและการรักษาคนเก่งใว้ให้ได้ กลายเป็นปัญหาร่วมของแทบทุกองค์กร วิธีการหนึ่งที่ช่วยได้…คือผู้บริหารต้องเรียนรู้ “การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ” […]

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Career Path Management
2023-01-10T17:53:54+07:00

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization

2023-01-10T16:13:25+07:00

“จริงหรือ ? การประเมินผลงานของพนักงาน องค์กรควรเน้นไปที่…การวัด KPIs และ Competency เพื่อพัฒนาผลักดันให้ผลลัพธ์ของพนักงานเกิดขึ้น มาหาคำตอบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในรายวิชานี้” […]

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization
2023-01-10T16:13:25+07:00

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan

2023-02-15T10:11:42+07:00

“วิเคราะห์ และ กำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง” […]

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan
2023-02-15T10:11:42+07:00

หลักสูตร Executive Management Program for Senior Management

2022-11-17T10:38:10+07:00

“พัฒนาศักยภาพทีมผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำองค์กร และผู้นำเครือข่ายโดยสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถผลักดันองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”” […]

หลักสูตร Executive Management Program for Senior Management2022-11-17T10:38:10+07:00
Go to Top