สมรรถนะด้านการบริหาร

หลักสูตร What is Coaching ?

2023-07-17T14:56:43+07:00

หลักสูตรโค้ชชิ่งคืออะไร ? – What is Coaching ? โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตร What is Coaching ?2023-07-17T14:56:43+07:00

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach

2023-07-17T14:55:26+07:00

หลักสูตรบทบาทและผู้นำสไตล์โค้ช – Roles & Responsibilities of Leader as Coach โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach2023-07-17T14:55:26+07:00

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning

2023-01-10T18:12:39+07:00

 “เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเครื่องมือสำคัญทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ” […]

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning
2023-01-10T18:12:39+07:00

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Career Path Management

2023-01-10T17:53:54+07:00

การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้เก่งกว่าเดิมและการรักษาคนเก่งใว้ให้ได้ กลายเป็นปัญหาร่วมของแทบทุกองค์กร วิธีการหนึ่งที่ช่วยได้…คือผู้บริหารต้องเรียนรู้ “การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ” […]

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Career Path Management
2023-01-10T17:53:54+07:00

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization

2023-01-10T16:13:25+07:00

“จริงหรือ ? การประเมินผลงานของพนักงาน องค์กรควรเน้นไปที่…การวัด KPIs และ Competency เพื่อพัฒนาผลักดันให้ผลลัพธ์ของพนักงานเกิดขึ้น มาหาคำตอบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในรายวิชานี้” […]

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization
2023-01-10T16:13:25+07:00

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan

2023-02-15T10:11:42+07:00

“วิเคราะห์ และ กำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง” […]

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan
2023-02-15T10:11:42+07:00

หลักสูตร Executive Management Program for Senior Management

2022-11-17T10:38:10+07:00

“พัฒนาศักยภาพทีมผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำองค์กร และผู้นำเครือข่ายโดยสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถผลักดันองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”” […]

หลักสูตร Executive Management Program for Senior Management2022-11-17T10:38:10+07:00

หลักสูตร Management for Excellence Supervisory : MES

2023-06-27T11:34:26+07:00

“เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้านคน เงิน ของ เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณออกมาอย่างเต็มที่” […]

หลักสูตร Management for Excellence Supervisory : MES2023-06-27T11:34:26+07:00

โครงการ Performance Management System การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

2022-11-10T10:59:12+07:00

การบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้บุคลากรแต่ละบุคคลที่มีศักยภาพสูง ที่ทำงานร่วมกันโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน กระบวนการวางแผนนั้นโฟกัสไปที่การตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้ เพื่อที่บุคลากรแต่ละคนได้รับทราบทิศทางการสื่อสารว่าพวกเขาถูกคาดหวังในการทำงานอย่างไร กระบวนการการบริหารจัดการนั้นจะมุ่งไปที่ action plan การพัฒนาส่วนบุคคล และการโค้ชที่ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร […]

โครงการ Performance Management System การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์2022-11-10T10:59:12+07:00
Go to Top