ทักษะเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หลักสูตร Non-Technical Skills

2024-04-05T13:17:11+07:00

“Non-Technical Skills ทักษะการคิด ชีวิตและสังคม” หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร […]

หลักสูตร Non-Technical Skills2024-04-05T13:17:11+07:00

หลักสูตร Risk Management

2023-07-17T15:00:59+07:00

หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง – Risk Management โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Risk Management2023-07-17T15:00:59+07:00

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization

2023-01-10T16:13:25+07:00

“จริงหรือ ? การประเมินผลงานของพนักงาน องค์กรควรเน้นไปที่…การวัด KPIs และ Competency เพื่อพัฒนาผลักดันให้ผลลัพธ์ของพนักงานเกิดขึ้น มาหาคำตอบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในรายวิชานี้” […]

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization
2023-01-10T16:13:25+07:00

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovations

2023-01-10T15:53:52+07:00

“เรียนรู้บทบาทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานด้านนวัตกรรม ” […]

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovations
2023-01-10T15:53:52+07:00

การคิดเชิงระบบ
System Thinking

2023-01-10T10:11:52+07:00

“การคิดเชิงระบบมีความสำคัญต่อการการเข้าใจกลไกการทำงาน การแก้ปัญหา ตัดสินใจ ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” […]

การคิดเชิงระบบ
System Thinking
2023-01-10T10:11:52+07:00

การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking

2023-01-10T09:44:08+07:00

“เรียนรู้เทคนิคและทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจัดกิจกรรมที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรของคุณ ” […]

การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
2023-01-10T09:44:08+07:00

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
Creative Problem Solving

2023-01-10T09:30:33+07:00

“พัฒนางานของคุณด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พร้อมแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร ” […]

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
Creative Problem Solving
2023-01-10T09:30:33+07:00

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan

2023-02-15T10:11:42+07:00

“วิเคราะห์ และ กำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง” […]

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan
2023-02-15T10:11:42+07:00

Design Thinking : กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

2022-11-14T13:13:26+07:00

 คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม : ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test […]

Design Thinking : กระบวนการคิดเชิงออกแบบ2022-11-14T13:13:26+07:00
Go to Top