สมรรถนะหลัก

Home » สมรรถนะหลัก

หลักสูตร ค่านิยม E-CMU (E-CMU Core Values)

2022-11-22T11:02:18+07:00

“หลักสูตรพัฒนาค่านิยม (E-CMU) เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”” […]

หลักสูตร ค่านิยม E-CMU (E-CMU Core Values)2022-11-22T11:02:18+07:00

หลักสูตร CQIT MED CMU

2022-11-15T14:00:21+07:00

” “CQIT” เป็นค่านิยม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้พวกเรามีวิถีการทำงานร่วมกัน บนความเชื่อเดียวกันว่าสิ่งนี้จะเป็นรากฐานที่จะทำให้คณะฯ ของเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ และหล่อหลอม ให้บุคลากรปฏิบัติตามตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนสวนดอก” ” […]

หลักสูตร CQIT MED CMU2022-11-15T14:00:21+07:00

แนวทางปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร

2022-11-14T10:40:45+07:00

แนวทางปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

แนวทางปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร2022-11-14T10:40:45+07:00

จริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2022-11-17T09:04:02+07:00

โครงการเตรียมการของจริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในทุกหน่วยงานและกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจำนวนมากที่อยู่ในระบบงานต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งยังไม่มีการกำกับดูแลข้อมูลอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ […]

จริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.25622022-11-17T09:04:02+07:00

Basic Fire Fighting – การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

2022-11-03T12:26:38+07:00

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวัง […]

Basic Fire Fighting – การอบรมดับเพลิงขั้นต้น2022-11-03T12:26:38+07:00
Go to Top