หน้าแรก #2

หน้าแรก #22021-05-14T17:49:06+07:00

MED CMU Human Resource Institute

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OD66 MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณเป็นบุคลากรประเภทใด

สามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ ได้ที่นี่

อาจารย์

ฉันมีความรับผิดชอบงานด้านการศึกษา บริการ และการวิจัย

ผู้บริหาร

ฉันเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องสำคัญในองค์กร และฉันเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์ และการเรียนรู้ มีความสำคัญต่อความสำเร็จ

สายสนับสนุน

ฉันเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ฉันกำลังมองหาแนวคิดในการเรียนรู้ และทำงานให้ดีขึ้น

นักวิจัย

ฉันเป็นนักวิจัย ฉันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วน ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดแนวคิดด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ

ฉันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่พัฒนาการให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการ

พยาบาล

ฉันเป็นพยาบาล

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร : MED CMU HUMAN RESOURCE INSTITUTE (MEDHRI) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง และยกระดับการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ในวาระการบริหาร ประจำปี 2564 -2568 “MED CMU” และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในด้านการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ “M – Modernized Workforce การพัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก” ไปจนถึงการสร้างความผูกพันของ บุคลากรเพื่อผลการดำเนินการที่ดี สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) อย่างยั่งยืน

OUR COMPETENCY & SKILL

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรล่าสุด

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

By |July 24th, 2023|Tags: , , , , , |

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

By |July 12th, 2023|Tags: , , , , , |

ข่าวสาร / กิจกรรม

พ​ิ​ธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “​Non-Technical Skills” ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์​ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2566

By |February 20th, 2023|

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

By |February 16th, 2023|

ปฏิทินกิจกรรม

Go to Top